Menu
Inicio / Antaminapa Kawaynin / Pitaq kantsik / Imanawpis Kanapaq Rurakuynintsik, Imanawpis Kayta Munanqantsik Hina Alli Apanakunapaq Rurakuy

Imanawpis Kanapaq Rurakuynintsik, Imanawpis Kayta Munanqantsik Hina Alli Apanakunapaq Rurakuy

Antamina: Ejemplo peruano de excelencia minera en el mundo.

Antaminanam kantsik, atska mineral hurqukuq, shumaq arukuqmi kantsik. Perú rahukunapitam llapan patsayaq, arupakuqninstsikkunama allaapa alli aanikushqa, alli mineralta hurqunanpaq kaykan. Niykur kay empresachaw rikaq rikaqmi alli apanakunapaq rurakuynintsikkunata kaykantsik, imaypis llapanpitapis allin kayta munar kaykantsik.

 Alli apanakunapaq rurakuytam munayaa hina arupakuqkuna, qillay churaqniikuna, kay hinan marka niykur Perú suyupis, alli taripakuyaanantam ashiyaa.

 Imanawpis kayta munanqantsik:

Llapan patsachaw minería arukuychaw Perú alli rikashqa kanan. Allaapa shumaq pushakuqkuna sasa rurakuykunata alliman tikratsiq. ¡ Waray waraatin allliyaanapaq arukuy … kanan!

 Imanawpis kanapaq rurakuynintsik:

Salurchaw hina maakuq maakuq arukuychaw, mama patsa taapakuychaw, hinan markawan apanakuychaw, shumaq rurakuychaw, hina shumaq arukuychaw, nunantsikkunapa aanikuyninwanmi, yanapanakuyninwanmi, alli pushakuyninwanmi allaapa alli kayta tarikuntsik.

 Alli apanakunapaq rurakuy:

Salur hina maakuq  maakuq arukuytam Llapan arukuyniintsikchawmi, llapan churapakaynintsikchawmi, nuna alli taapashpa, nunapa kaqta taapashpa kanantam,  salur hina maakuq  maakuq arukuychaw, alli apayaa.

 Huklla kay Palakunqantsikmi kantsik, aanikunqantsiktam alli katsintsik hina leykuna ninqantam rurantsik, niykur  pushakuq purwakaynintsik ninqantam rurantsik.

 Ruranaykita rurakuy llapan rurakuynintsikpitam niykur kaypita imapis pasakunqanpitam nuqam rurarquu ninantsik, nishpa imantsik kaqtapis alli iñishir nuna pura alli apanakuy hina allí  mama patsantsikta alli rikashpa, mana imatapis qachatashpa alliyayta ashikkur kanatsik.

 Alli rikapanakuy hina allim rurarqunki ninakuy  Llapantsik allim rurarqunki ninakur kanqantsik allaapa  alim, unay rurakuykunata alli rikashpa niykur pipis alli arukunapaq palanqanta alliman churar kanqantsik alli rikashqam.

Imaypis yachakuy Imaypis yachakur kanantsiktam ashiyaa. Aruqniikuna, yanapakur arupakuqniikuna, rantiqkuna, llapan arukuqkuna, imaypis alliyaanapaq, alli alli rurakunapaq tecnologiata iñishir, llapantsik imaypis yachakur.

 Shumaq rurakuy hina mushuq rurakuy  imanawpis alli palakur shumaq arukuyaanapaq patsashqa kanmi, tsaychawmi arukuyaanaapaq alli palakuykunata aylluyaa.