Menu
Inicio / Antaminapa Kawaynin / Pitaq kantsik / (Español) Iniciativas de Excelencia / Shumaq Imantsikpis Apamuqkuna

Shumaq Imantsikpis Apamuqkuna

Programa de Antamina '“Desarrollo de Proveedores de Excelencia para la Industria Minera del Perú'

Perúchaw mineriam hina llapam patsachaw minerakunam ichiklla chaninchaw mineralta rantiyanqanta apaykayan, niuykur mineral hurquy chaniyuq kanqanta apaykayan. Hinam  Perúchaw  0.11%llata PBIpita ichik qillay aywan Investigación y Desarrollopaq (I+D), llapan suyukunapitapis  ichiklla qillay churaq kantsik. Kay imanawpis kanqantsikmi Perúta rikatsin alli aruqtanaw llapan patsachaw, niykur industria kay suyuntsikchaw hatunyanapaq, alli rikatsin. Tsaypaqmi pullan minakunapis alli arukuyaanan, hina atska atskata mineralta hurqur hatunyaayanan, niykur paykunapaq qatukuqninkunapis hatunyaayanan

Kaykunaraykurmi 2012 watachaw Antamina “Desarrollo de Proveedores de Excelencia para la Industria Minera del Perú”  niq rurakuta qallan, kaykunata asir: i) mineriapaq qatukuqkunata allí allí rantikur kakuyananpaq, maychaw kakchawpis tsaynawlla arukuyaananpaq; ii)  mineral hurqukuychaw minerakuna hatunyanapaq.

Kay rurakuy Desafíos de Alto Valor –DAVmi mineriachaw yanapakuyta ashin. Kaymi mina arukuychaw yanapakun, mana allí arukuyaptin hina unaypitana mana allí imapis kaqta yanapakun, kaychawmi minapaq empresakuna arupakuqkunam yanapakuyaanan alliyar hatunyanapaq

Kaypaqmi los Desafíos de Alto Valor – DAV ta llapan nuqakunapq empresakuna arupakuqkunata, imanaw atsapar mana alli ruraykuta alliyaatsiyaananpaq, tsaynaw yachakur yanapakayamunanpaq quyaa. Niykurmi purwakayta ashiyaa imanaw arukur yanapanakur mana allikutata alliyaatsir kayaanapaq, arupakuqkunawan arukuqniikuna takukarkur alliyayta tarinapaq. Logisticachaw arukuqkunawan hina operacioneschaw aruqkunawan Imanawpis rurakuyaanapaq akririrmi, llapaakunaalliyayta ashiyaa, kay alliyaykunam mana allaapa qillayta iñishishpa kakunan, mushuq arukuywan kanan, operacioneschaw ruranapaq, kayta ruranapaqmi ichikllapa qallayaa, tsaypita rikapaarirnam, alli qallantsik, imanawpis yarqunanta rikapar alli kananta ashintsik. Kaymi capacidad tecnológicachaw alliyaanata ashin,  hina nuqantsikpaq arupakuqkuna hatunyayanatapis ashin.

Kay programata ruranapaqmi, kimsa(3) imanawpis arukuyta rikayarquu:

i)    Compañía Minera Antamina S.A. Paymi kay Desafíos de Alto Valor – DAV, niq llallinakuyta yuritsimushqa, kaychawmi arupakuq enpresankunata mañakun, imanawpis alliyar mas mineralta hurqupakur taripakunapaq patsatsikuyta riqitsiyaamunan, niykur imapis kaptin altsapar, kaynawmi alliyashun niq rikatsiqnintapis apayaamunan.

ii) yanapakur arupakuqniikuna.   Paykunam, imapis kaptin, nawpa nawpachaw antaminawan arur yanapakayaamunan.  Paykunam hatunyayanan rurapakamurnin, mushuq alli alli rurapakuyta apamurnin kayanan, hinam kay rurakuykuna  wak karu suyukunamam apatsinapaqpis alli kanman.  

iii)  País e Industria. Kaymi programa Valor Compartidu arupakuqniikunawan antamina kikin yanapanakur alliyar qillayta tarikuyaanaapaq, niykur kay suyuntsikchaw alli aruyta yachashpa, nuna pura, alli apanakuyaananta ashiyaa, kay DAVschaw llapan rurakuyanqatam pullan mineriapis rurayaapanpaq riqitsikuyaa.