Menu
Inicio / Antaminapa Kawaynin / Pitaq kantsik / (Español) Iniciativas de Excelencia / Ideas con Valor

Ideas con Valor

Kay “ideas con valor” llallinakuymi, yurishqa imapis arukuykashqa mana pasakunanpaq rurakur yachakunapaq, kaynaw tukuy nikachaq yachakuyta imapis kaptin rurar yachakunapaqmi kay llallinakuyqa kan.

Tsaypaqmi, llapan kaychaw arupakuqkunata llallinakuyman qayatsiyaa,  shayaamunanpaq, tsanaw mushuq yachakuyta, Antamina munanqanta, ashinapaq.

Kayta llapantsik yachakur yanapanakur alliyaanapaqmi rurantsik,   tsaypaq  kaynawmi arukushwan nishpa chaatsiyaamunan, niykur imanawpis ruranapaq tariyanqanta, imachawpis arukunapaq rikayanqanta, tsaywan  mana allaapa qillayta iñishir alli taripakunapaq rikapakuyanqanta riqinapaqmi, kay llallinakuyta  rurantsik.

Kay Excelencia Operacionalpa y Continuidad de Negociopa Gerencianmi imanawpis arukunapaq nishpa apatsiyaamunqanta alli rikaparir, huk watachaw iñishir qallayan chakin churan.

Alliyar arukuyta ashinapaqmi, imaypis tsaynaw shumaq arukuyta yachakunapaqmi “la noche de la mejora continua” rurakur qallayarquu, kaychawmi allí rurakuyta premiun qur riqiyaa. Kaychaw palakurmi, llapanpa nawpanchaw, kaynawmi alli arukushun niq arukuqta riqiyaa, niykur alli pushakuqta, alli minachaw maquinakutata altsapar arukuqta riqiyaa.