Menu
Inicio / Antaminapa Kawaynin / Imanaw arukunqantsik / Llapan kaqta taapakuq / miina-puertu

miina-puertu

Visite también:

Información General

Visitas a la Mina / Puerto (requisitos).

Trabajos en la Mina / Puerto (requisitos).

Compañía Minera Antamina S.A llapan arukuy wayiikunta rikayta munaqkunapaq  papelninkuna kayapunan. area usuario qunkanta, nunakuna rikaq aywaqkunataqa, papelninkuna apayamunan, imatapis mañakuq, ruwakuq shaymunkuna, paykunaqa papelninkuna kayapunan.

 Llapan mañakuyashkanta yaskinayki:

 Papel hallqata aywananpa parlaq (Fom 001A)

Kay papeltaqa huk ductur Medico Colegio wayichaw kaykaq qillqamunan, clinika hospital Antamina ninkannaw.

  • Ductur papelta qillqanapaq urqunayki. 
  • papelta kuq  antaminawan clinikakuna aruqpiq urqunayki.

 aruqninchaw imapis pasakuqpin papil yanapaqnin (salurpaq-qillayta quyananpaq)

 Kay SCTR ninqanqa, rurakashqa Yupay ley N° 26790 nikpinmi, kay seguruqa aruqkunata yanapan imapis pasakuqpin aruyninchaw, qishyayaqpin, llapan nunakuna aruqkunata aruyninkunachaw wanuyaqpin, mana sirwiq tinkrayaqpin, aruyninchaw qishyay tsariqpin, kay alli leypa decretu supremuchaw yupaychaw 003-98-SA kaykan llapanta aruqkunata yanapananpaq Anexo pitsaqa ninkannaw.

 

Qamtsun compañía Minera Antamina S,A rikaq aywayta munanki, tsaypaq qayakunayki  Mariategui JLT ninqan seguruman. Paykuna alli shumaq willapariyashunki imanaw kay SCTR ninqanta urquyanaykipaq. 

  Qihsyaqkunata  wayii yanacanchachaw rikaq

 Arukuy wayii Yanachanchawqa aruqniikunaqa imapis pasakupin mana qillayninta gastayananpaqmi kay maykan yanapakuq aruqniikunawan papelta qillqanan:

  •  Antaminta purwakarkur yanapakuq Servicios Medioswa.
  • EPS ninqanwan, policlínico YANACANCHA wanpis.
  • Asistencia Médica Policlínico YANACANCHA yanapakuqninwan (a través de MARIAETEGUI JLT – Corredores de seguros) wan.

 Qampatsun EPS ninqan kapushunkinan aw clínica San Paolochaw hampikunki, willanayki Mariategui JLT ninqanta.  Mana maykan segurupis kapushuqpiqqa, Mariategui JLT ninqanta mañakunayki. Puertu Punta Lobitosta rikaq aywarqa, mana kay segurukuna urqunaykitsu.

 Yanapakur arupakuqniikunapaq alli saluryuq kayananpa segurunkuna SASSE

 Mariategui JLT internetllapa willakun, yanapakun wakin aruqniikunata (empresa visitante, contratista hina sub contratista). Kay rurayninkunqa alli rurakan llapankakuna yanapakur aruqniikuna SCTR (salurwan, hina qillaywan yanapaq) ninqan kayapunanpaq, llapan arukuy wayiikunachawpis qishyayaqpin hampiyaanapaq, tsaynaw alli paykuna kaykayananpaq, imatapis willariyaa yanapakuq aruqniikunata aruqninkuna qishyayashkantapis, hina paykuna mikuyninkuna, punuyananpaq, aruq wayiikunaman yaykuyananpaqpis yanapayaa.

 Nunakunata  yanapaqkuna alli kayananpaq arukuy wayiikunahcaw

Nunakuna Compañía Minera ANTAMINA rikaq aywaqkuna nikinkunapa Equipo de Protección Personal – EPP kayapunan: kasku, lintikuna, sapatukuna botas niraqkuna, rinrita tapaqninkuna kayapunan. Imapis pasaqpinqa willakuyanan nuna mayinkunata aruqkuna yashkiyananpaq.

 Arukuy wayiikunaman yaykuy/kikin miinahcaw- puertuchaw aruykuna

 Compañía Minera Antamina S.A, arukuy wayinkunchaw,  qam aruykunata ruranki, kay llapan ninkanta ruranaykuy:

Aruqkunapaq salurnin imanaw kaykashkanta willakuq (form-05)/pasaporte mediku ninqanman tikran

 Kay papelta chaninqa huk watallapaqmi, hina tsayqa alli musyaq clinikallam qun.

 Descargar lista de centros autorizados

 Yanapakur arupakuqniikunapaq alli saluryuq kayananpa segurunkuna SASSE

Mariategui JLT internetllapa willakun, yanapakun wakin aruqniikunata (empresa visitante, contratista hina sub contratista). Kay rurayninkunaqa alli rurakan llapan  yanapakuq aruqniikuna SCTR (salurwan, hina qillaywan yanapaq) ninqan kayapunanpaq, llapan arukuy wayiikunachawpis qishyaqpin hampiyaanapaq.

 Tsaynaw hina, tsaraq huk tiumpullapaq akuq yaykuqkunapaqpis, mushuq aruqkunapaqpis. Kay alli formatukunata rurayapunaa, kay formatu rurashqata sistema SASSE wan, apatsiyanan kikin aruqkunaman  aw arutsikuqkunaman, purwakarkur alli shumaq parlarir, arukuy wayikunawan, yaykunapaq, pununanpaq, mikuyninkuna quyananpaq.

 Qihsyaqkunata arukuy wayii yanacanchachaw rikaqkuna

 Arukuy wayii Yanachanchawqa aruqniikunaqa imapis pasakupin mana qillayninta gastayananpaqmi kay maykan yanapakuq aruqniikunawan papelta qillqanan:

  •  Antaminta purwakarkur yanapakuq Servicios Medioswa.
  • EPS ninqanwan, policlínico YANACANCHA wanpis.
  • Asistencia Médica Policlínico YANACANCHA yanapakuqninwan (a través de MARIAETEGUI JLT – Corredores de seguros) wan.

Qampatsun EPS ninqan kapushunkinan aw clínica San Paolochaw hampikurinqa, willanayki Mariategui JLT ninqanta.  Mana maykan segurupis kapushuqpiqqa, Mariategui JLT ninqanta mañakunayki.

 Puertu Punta Lobitosta rikaq aywarqa, mana kay seguruta urqunaykinatsu.

 Llapan aruqniikuna punayananpaq hina mikuyananpaq

Aruqniikunata, arukuy wayiikunachaw punuyanqata, mikuyanqanta  kaypa llapan chaninkunatan proveedorniikunan rikaykan,  kay contratistaqa Compañía Minera ANTAMINA S.A kaykanan, llapanta musyananpaq, riqananpaq, makunanpaq, llapan alli kaykanantan rikaykananpaq.

 Manaraq aruy qallayaqpin willakuykuna

Aruqniikuna manaraq aruyninkunawan qallayaqpinmi willapayaa, tsaynaw ruraykayaa kay yupay  D.S -055-10-MEN, ninqanta:

  •  instituto de Seguridad Minera (ISEM). ninqan.
  • IGH ninqanwa.

 Ver Nueva inducción tercerizada

Mana imapis trarinanpaq, hina señalización vigente.

Tsaytaqa Compañía Minera Antamina S.A arukuy wayiikununanchaw; hatun nuna alli pushaqninmi willakun.

 Aruq mayinkunta yanapaq

Llapan aruq yanapamaqnaykunapis nikinkunapa Equipo de Protección Personal – EPP kasku, lintikuna, sapatukuna botas niraqkuna, rinrita tapaqninkuna kayapunan. Wakin implementukunata inshiyan aruyashkanchaw mañakuyaqpin.