Menu
Inicio / Antaminapa Kawaynin / Imanaw arukunqantsik / Miinapa kallpankuna

Miinapa kallpankuna

os componentes de la mina son: el tajo, la planta concentradora, presa de relave, mineroducto, Puerto Punta Lobitos

Miina

Antaminaqa chunka hatun miinakuna chuqikunata patsapiq urqukkunachawmi kaykan, hina Perú llaqtachawpis allaapa atska qillaytan churashqa: US$3.600 millones dolarista, llapan kallpankuna alli aruyaananpaq. Antaminachawqa, alli shumaq aruyaanapaqqa kima alli shumaq shunquukunanan kayaapaman: seguridad, Productividad hina costuwan. Tsaynawllan willapariyaq, Antamina kastapaqqa llapan arukuqniikunaman shumaq shunquyuq kayan. Tsaymi nuqakunaqa llapan arukuqniikuna miinachaw alli kawayananpaq, mana imapis pasakunananpaq hina llapan aruyniikuna alli kananpaq rikaraykallayaa. Kaymi nuqakuna, kushi kushi kayaa, 100 %tupita llapan arukuqniikuna Perú llaqtapita kankanta.

Miinaqa, Anqash suyupa, ichik suyuchapa San Marcos rakra antaminachawmi kaykan; Antaminaqa chuqikunata 2029 watayaqran hurqunqa. 745 millones de toneladas metrikasran chuqikunaqa kaykan urquyaanapaq.

Patsa  llakllay

Antaminapa  Skarn niraq Anta-Zinc, qillay, molibdeno hina bismuto chuqikuna kayan, kanannaqa Ataminaqa kay patsachawqa allaapa hatun miinapa riqiyan. Tsaynawllan  patsapita chuqikunata hurquyamunapaqa, allpata huqtin huqtin rirnin, tsayta inglischaw Open pit niyan,   chunka pitsqa miitruyaqmi allpata takrayaa kay aruyniikunachawqa

 Planta Kunsiintraduura, chuqikunata aylluq planta.

 Antaminapa planta Kunsiintraduuranqa, chuqikunata hurqur aruykayanqapa shunqunmi, tsaymanmi llapan niiraq chuqikunata aylluyaa aruyaanapaq. Kay planta Kunsiintraduuraqa llapan chuqikunatan Moliendaman, Flotasiunman aywayananpaq. Tsaynawllan  patsata pashtatsiyaanapaqpis alli palarirninmi aruyniikunata aruykayaa.

 Puqita aylluq qucha.

Antaminapaqa  allaapa shumaqmi Puqita aylluq quchanqa – tsayqa kaykan allqapa hatun hirkankunachawmi- kay Puqita aylluq quchanqa pitsqa pachak qanchis chunka Metrustoneladas tsaran aw kima pachak kima chunka metruscubikusta (Mm3) rakchatashqa allpata hichayaanapaq, miina  ushakashqanyaq rurakashqa.

Kay Puqita aylluq quchanqa, hallqa rakra hirka winkushchawmi kaykan, Planta Kunsiintraduurapipqa kima kilomiitrutaran aywantsik tarinapaqqa; kay chuqaqa pachak kima chunka pitsqa miitrusyaq  puqiikunata hichayaanapaq pirkayashqa cimiintuwan  kayaa,  hina rurinpapis alli raktallapa cimiintuyashqa kayaapis. Kay hatun Puqita aylluq qucha mana yaku wachananpaq  rakta geo-membranakunata, kinkin Puqita aylluq quchachawpinpiq waqtanyaq churayashqa kayaa.

Tsaynawllan, kay alli shumaq Puqita aylluq quchaqa rurashqapaqa (presa),  yaku aywananpaq uchkukunapa,  inyeccionesninkunapis cimiintupiq puwaq chunka miitruyaq kuchunkunanachaw kaykan; tamya yakuta apananpaq siqyankunapis kaykan- 25m3/Segunduspa aywananpaq; tsaynaw llapan kapukpinwanmi hatun Puqita aylluq quchamanqa mama patsata yaskin, alli kallpayuq karkin.

Kay hatun Puqita aylluq quchaqa mana alli allpata hichayanayapaqtsu, inshiyaa;  tsaytaqa yapay yakuta iñishiyaanpaq, tsaymi 98.5 %tu yaku inshiyashqata tsay quchapitaqa inshiyaa llapan aruyniikunachaw. Tsaynaw rurarninmi, Antaminaqa alli miskiq hallqa alli yaku shamuqtaqa ichikllapana aruyniikunachaw ishiyaa.

Hatun Puqita aylluq quchanqa, hallqa rakra Ayashyaq yaku aywananpaq nuqakuna ruraykayaa 98%tuta, ishkay waranqa chusku watachaw yaku aywayqashqanta rikayamunqannawlla kaykan, tsaymi nuqakunaqa yakuta watachaw yupay 150 m/s aywaynanpaq rikaykayaa, tsaynaw mana kay hirka  yaku tsinkananpaq.

 Mineroducto

Mineroductuqa alli tita tubukunatam  allpa rurinpa patsatsiyasqa kayaa, hina llapan aywashqanta rikaykayaa. Kay ductuqa mushuq makinakunawan yachaqkunakuna rurayamushqa, tsaynawllan huk red de fibra optica kikin miinapita Huarmey markayaq kaykan.  Kay rakta fierru tubuupa Antatawan  Zinc chuqi kunsiintradu, kikin miinapita (San Marcos) Huarmey  puerto Punta lobitosyaq hapan.

 Kay rakta fierru tubuuqa kima qarayuqmi:

1. – Tubuupa hana qaranqa plastikupiqmi.

2. – Chawpin qaranqa fierrupiq.

3.-  Rurin qaranqa tita plastikupiq (HDPE)

 Kay ductupaqa, diamiitrunqa ishkay chunka pitsqa centrimetrum,  hina chuqikuna aywashqanchawqa chusku estaciones de valvulam, Pampa Forlalezachaw, tsaynawlla hina, puertuchawwan Estacion terminalnin kayaapaman. Tsaynaw quchikunata kikim miinapita, Huarmeypa puertunyaq apayaa; hallqa hirkakunata, quchakunata, yakukunata, wayratapis mana rakchatashpa arukuyaa.

 Punta lobitos puertu –Huarmey

Puerto punta lobitosqa Yanakancha planta kunsiintradurapita anta hina zinc chuqi kunsiintraduta chaskuynanpaq rurakashqa,  tsaypiq kay chuqikunata rantiyriyaqpin karu markakunapa puertunkunawan churayaa. Puertupaqachaw, wayikunan lamarpa kuchunchaw kaykan, chuqi kunsiintradu shamuqta, chaskiyaanapaq, tsaychaw, yakiyaa, altayaa hina churayaa; tsaynawllam  ishkay pachak qanchis chunka huk miitru muelle kaykan, tsaychaw faja transportadora hermeticawan hatun barkukunaman churayaa.

 Punta lobitosqa Puertuqa kaykan huk kilomiitru Huarmey puertupita inti tsinkaqninnam, tsaynawllan Chimbote markapa  hawan pachak chusku chunka  kilomiitruchaw; hina Lima markapa hananchaw  kima pachak kilomiitru kaykan.