Menu
Inicio / Alli apanakunapaq rurakuy / Multiactor aruyniikuna

Multiactor aruyniikuna

El modelo multiactor de Antamina equipara el rol de todos los participantes en la búsqueda del desarrollo sostenible

Antaminachawqa alli shumaq huklayaa aruyta  iñishirnin qallayashqa kayaa, tsaypa hutin multiactor modelo aruy. Kay aruywan allaapa huklaayan nuna mayintsikkunawanqa parlayaa, manan unay  relaciones bilaterales modelo ninqannawnatsu,  wakin empresakuna unay modelollataran iñishikayan aruyninkunachaw. Kay modelo bilateralwanqa empresakunallam ashiyan alli kayta kikinkunallapaq, palayan kikin estadowan, presidente regionalkunawan, alcaldiikunawan, ONGkunawan, chakra nunakunallawan. Manan tsaynawllatsu kay multiactor modelowanqa, llapan chakra nunakuna, Estado, alcaldikuna hina kikin ampresapis ashiyan llapankuna, alli alli kawayananpaq. Tsaynawmi empresa privadaqa tikrarin  alli yanapakuq,   Anqashpa markankunawan,  apatsin Perú llaqtapa markankuna alli kawayaananpaq. 

 Unidad de Gestión Territorrialkunachawmi (UGT), kay modelotaqa iñishikayaa: miina- San Marcos, Valle fortaleza, Huallanca hina Huarmey markachawpis;  tsaynawllam, kay modeluwanqa aruykayaa, Áreas de Influencia Operativa ninqanchaw   (AIO) tsaykunaqa ishkay chunkannaw Antaminachawqa kayan.

 Shumaq palakuy hina alli kawakuy

 Kasta antaminapaq, hirkachaw taaraq nunakunawanqa, huk shunqunawlla paykunawan taarayqa. Tsaynaw kaptinmi  markakunata llapan rurayanqata willaraykayaa,  hina llapan nunakunawan tinkurirnin alli kaway kananpaq palariyaa, paykunawanqa huk markanawlla, huk shunqullachaw kawaykayaa.

 Llapan  markakuna miina kaqchaw taaraqkunawanqa alli shumaq kawayta munarninmi, ruraykayaa atska aruykunata,  alli aruykunaqa purwakayashqa  pitsqa ruyaymanmi:

– Llapanta musyanapaq hina mama patsawan alli kaway

–  Alli willakuq kananpaq hina tapukuykuna  

–   Alli kawanapaq palay

–  Mama patsata  nunakuna rikaq

–  Purwakarkur rikay

Llapanta musyanapaq hina mama patsawan alli kaway

Kay aruywanqa  markakunapa  nuna pushaqninkunatam kima killachawyan riqitsiyaa.  Imanaw mana patsawan aruykayanqata. Tsaynawllam hina, kima killatayan musyaatsiyaa Anqash suyupa pushaqnintapis, wakin organismuskuna shayamuptin, paykunaqa willapaq willapanmi hinantin miinapa apayaa, tsaynawllan Puerto Punta Lobitoschawpis  rurayaa.  Nuqakunaqa Universidad Nacional de Áncash Santiago de Mayolo, Wari markachaw pushaq yakuta rikaqkuna, Huarmey markachaw pushaq yakuta rikaqkuna, Municipioskuna wakinkuna markakunachaw imata rurayaptinpis nuqakuna aywayaami.

Alli willakuq kananpaq hina tapukuykuna

 Ladukunachaw llapan taaraq nunakunawan Antaminaqa, alli shumaq apanakiytam ashin; tsaymi llapan mañakuyashqanta  mana pantayllata yaskiraykayaa, tsaynawllam hina musyatsiyaa imanaw mama patsawan aruyanqata. Tsaynawllam hina, Ayash waripampa, Ayash Pichiu, Pampas de wamanín, Santa Cruz de Pichiu, Jupruq, Kajacay, Wambu, wakin markakuna ayllukayaptin llanpa aruyniikunata musyatsikuq.

Alli kawanapaq palay

Kay  mushuq Multiactorwan aruywanqa,  allaapa allipan mana patsawan shumaqllana aruykuyaa, kay mushuq aruywanqa llapan pushaq nunakunatam ayllun:  Estadota, nunakunata hina kikin Empresata. 

Kay mushuq aruychawqa nin,  miinawan kikin nunakuna taraqkunawan rurayananalli kawanapaq palaykunata, llapan taaraq nunakuna alli shumaq kaykayananpaq hina tsaynawlla  papelkunachaw qillqaykayaa llapan markunachaw imakuna pishishqankunata.

Tsaynawlla Huarmey markapa pushaqninkunawan,  Huari chakra nunakunapa pushaqninkunawwanpis (Asociación de Municipalidades de Centro Poblados  de Huariwan -AMUCEPS-Huari)   palaykayaa alli paykunawan kawayninkuna alliyananpaq; hina sub-mesas de trabajo social y ambientaltapis, rurayashqa kayaa Bolognesi markachaw,  Cajacay Comision de salud y Medio Ambientenninwan, tsaynawlla  Mancomunidad Municipal del Valle Fortaleza y Santawanpis alli palaykayaa.

Nuqakuna  tsaynawllam hina alli palaykunaqa rurashqa kayaa, Huarmey Estudio de Fase V aguas Subtarráneas pushaqninkunawan, hina Mesa de concertación de Santa Cruz de Pichiu pushaqninkunawanpis.

Tsaynawllan nuqakuna ayllukayashqa kayaa,   Ministerio del Ambiente  (MINAN), Dirección  General de Salud Ambinetal  (DIGESA), Autoridad Nacional de Agua (ANA), Ministerio de Energía y Minas (MINEN) pushaninkunawanpis   willapayaanapaq llapan ruraykayanqata.

Mama patsata nunakuna rikaq

Huarmey markapa Comité de Monitoreo Vigilencia y fisacalicion Ambientalnin pushaqninkunawan, hina Comité Ambiental de Santa Cruz de Pichiu pushaqninkunawanpsi,  wakin pushaqkunawanpis killachawyan ayllukayaa paykunata willapayanaq imanaw mama patsawan aruykayanqata.

Llapan nunakunawan purwakarkur rikay

 Llapan markakuna uruyanqachawmi, alli shumaq shunqukunawan mama patsataqa rikayaa imanaw kaykashqanta, tsaynaw rurarninmi Huarmey markapa comité ambientalninwan tinkurirninmi Puerto Punto Lobistusman aywaykur  alli shumaq rikapayaa imanaw kaykashqanta musyayaanapaq,; hinalla,  Cajacay markachaw rurakashqa kayaa Mesa de Salud y Medio Ambiental  nishqanta, hina nuqakunaqa   Ayash, Santa Cruz de Pichu  llapan nunakunawan, pushaqkinkunawan purwakarkurninmi ruraykayaa papelkunachaw imanaw mama patsa kaykashqanta musyayaanapaq.