Menu
Inicio / Mama patsawan alli taaranapaq arukuy / Hachakuna mallkiy, alli shumaq mama patsawan kaway / Qishwar Hachakunata Konchukus Markachaw Alli Shumaq Watay

Qishwar Hachakunata Konchukus Markachaw Alli Shumaq Watay

Este programa de Antamina es un modelo internacional de responsabilidad empresarial ambiental y social en el sector minero

Kay alli shumaq aruychawqa hachakunata, ashmakunta mana ushakaananpaqmi rikayan. Tsay  programawanmi rurakashqa  llapan hachakuna huk watullachaw kayananpaq, tsaymi Anqash suyuchawqa Parque Nacional Huascaranwan,  Reserva Huayhuashwanpis purwakashqa kayan. Kay programa internacional responsabilidad  empresarial ambiental- social niq minakunapaqmi, tsaytam riqitsikuyaa; kaychaw kay Polylepisqa, huk genero botanico hacham, tsaymi kay Polyepis kastachawqa ishkay chunka – taksha hachakuna kayan, nuqantsikqa kaykunataqa “qinuwa” nishpam riqintsik.  Tsay qinuwakunaqa allaapa kallpayuqmi, rahukunapa chakinkunchawmi shumaq winayan, tsay yachakunaqa kawayan  2800 m.sn.mpita  5000 m.sn.myaqmi, tsayshi kay hachakunaqa alli shumaq, quyu quyu, rakunapa chakinchaw kawayan.  Allaapa allish  kay qinuwa hachakuna  3,000 msnmchaw nunakuna taaraaqkunapaq, tsaywanshi unay  witsaypita taaraq nunakuna, qichwakuna yantachaw inshiyan, tsaynawllash alli allaapa alaatsiykuypaqpis, qahakunapitapis, alalaq wayrakunapitapis quñutsikunshi, tsaynawllan wakin ashmakunapis, hachakunapis kay qinuwakunachaw  kawakuyan. Qinuwakunaqa allaapa allim  hina, yakupa ciclo hidrológicon alli kananpaqpis; tsaynaw alli, mana patsakuna, hirkakuna tamyawan huchukaananpaq taapan, hina mana alli  quyay  (C02) wayrachaw kaqtapis chipyatsin.

 Tsaymi, kay qinuwakuna (Polylepis)  mana ushakaananta, mana lluta walluyaananta ashiyaa,  kay alli aruywanqa, Anqash suyuchaw cabeceras de cuencas nishqanchaw nunakuna alli shumaqlla inshiyanantan munayaa.  Llapan markakunan kaynaw taapakur qillayta chaskiyan; nunakunapis aruyan, hachakunatapis mallkiyan, yantakuyananpaqpis kan, tsaynawkunatam ashiyaa.